Политика за поверителност

Последна актуализация от 01.03.2020 г.

1. Общи разпоредби и данни за контакт
Тази Политика за поверителност (наричана по-нататък „Политика“) се прилага към личните данни, които ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД, като Администратор на лични данни (наричано по-нататък „ВАЛМАРК BG“ или „Администратор лични данни“), събира и обработва за своите клиенти и потребители на неговия уебсайт (по-нататък „Потребител“) при ползването на уебсайта и услугите, които се предоставят на него (по-нататък „Уебсайт“).
ВАЛМАРК BG е съвместен Администратор на лични данни заедно с ВАЛМАРК, а.с., с адрес на управление Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Република Чехия, идентификационен No.: 00536016 (по-нататък „ВАЛМАРК CZ“, където ВАЛМАРК BG и ВАЛМАРК CZ заедно са наричани „ВАЛМАРК“) и „МУВИО ЛОДЖИСТИКС” ЕООД  със седалище и адрес на управление  гр. София, р-н Младост, ул.Абагар, 22e, Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121027400 (по-нататък „Продавач“). ВАЛМАРК и Продавачът са наричани по-нататък заедно Свъместни Администратори на лични данни.
Съвместно обработване на лични данни означава, че целта на и средствата за обработване на лични данни ще бъдат определени съвместно от Съвместните Администратори на лични данни.
ВАЛМАРК CZ е дружеството-майка на ВАЛМАРК BG, което осигурява на ВАЛМАРК BG онлайн платформа и уебхостинг услуги, доставка на стоки на ВАЛМАРК XY и насочване на бизнес стратегиите на ВАЛМАРК BG и на ВАЛМАРК Групата като цяло. ВАЛМАРК BG осигурява подкрепата за продажбата и доставката на стоки за потребителите чрез Продавача и осигурява комуникацията на потребителите и работата на Уебсайта. Продавачът е лицето, което продава продуктите на крайния потребител. По взаимно съгласие Съвместните Администратори на лични данни са дефинирани в обхвата на техните съответни задължения за гарантиране на спазването РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕС (наричан по-долу „ОРЗД“).
Съвместните Администратори на лични данни се договорят да носят отговорност за своите задължения в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, включително, без ограничение, с ОРЗД.
Администраторът на лични данни, отговорен за съответствието със задължението за уведомяване на потребителите за обработването на техните лични данни ще бъде  ВАЛМАРК CZ.
Администраторът на лични данни, отговорен за задълженията, свързани с прилагането на правата на потребителите, възникващи в резултат на обработването на личните им данни  ще бъде ВАЛМАРК BG.
Лицето за контакт на потребителите във връзка с обработването на личните данни ще бъде ВАЛМАРК BG. Данните за контакт на ВАЛМАРК BG са включени в Глава 2 от настоящото.
2. Основни данни на Съвместните Администратори на лични данни

ВАЛМАРК BG
Име: ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес на управление: България, София 1111, бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11
Идентификационен No.: 175060158
тел.: +359 (2) 920 90 66
email: office@walmark.bg
www: www.walmark.bg
 
ВАЛМАРК CZ
Име: ВАЛМАРК, а.с.
Адрес на управление: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Идентификационен  No.: 00536016
Дружеството е вписано в Търговския регистър към Районен съд в Острава, дело No. B 2501
тел.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.eu
Данни за контакт на представител на ВАЛМАРК:
Име/длъжност: Helpdesk ВАЛМАРК CZ
Адрес на управление: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
тел.: 800 069 693
e-mail: support@wavita.cz
Данни за контакт на ОРЗД управител:
Име/длъжност: Jan Šebek
Адрес на управление: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
тел.: +420 724 069 693
email: gdpr@walmark.cz
Продавач: 
МУВИО ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК 121027400
Седалище и адрес на управление: гр. София ,ул. Абагар 22Е
Адрес на дейността (за кореспонденция и жалби): гр. София ,ул. Абагар 22Е
Оператор на електронния магазин е ВАЛМАРК, а.с., ЕИК 175060158

3. Актуализация и наличност на Политиката
ВАЛМАРК може да изменя тази Политика. Информация за това кога е направена последната актуализация на тази Политика може да намерите по-горе. Промените в тази Политика влизат в сила, след като тяхната актуализирана версия бъде публикувана на Уебсайта. Ако използвате нашия Уебсайт след подобна актуализация, това ще се разбира като вашето съгласие с актуализираната версия на Политиката.
4. Информация, предоставена от Потребител
Някои части от Уебсайта могат да подчинят предоставянето на лични данни на Потребителите на предимствата на определени услуги (например регистрация в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК или обработка на поръчки) или участие в конкретна дейност (например конкурси за потребители).
ВАЛМАРК може да комбинира предоставената информация с друга информация, независимо дали е получена на Уебсайта или по други начини, включително например предишни поръчки на Потребителя.
5. Пасивно събиране и използване на информация
По време на разглеждането на Уебсайта определена информация може да бъде събирана пасивно чрез различни техники и инструменти, например: IP адреси, „бисквитки“ и събиране на данни (т.е. без участието на потребителите, които действително предоставят активна информация).
За подробна информация относно „бисквитките“ и другите технологии за мониторинг, използвани на нашия Уебсайт, вижте Политика за бисквитките . Политиката за бисквитки предоставя информация за блокирането на „бисквитките“ и технологията за мониторинг. Ако не блокирате „бисквитките“ и другите технологии за проследяване, ние ще считаме, че сте дали съгласието си за използването им.
6. Връзки към други уебсайтове
Тази Политика не се отнася до защитата на лични данни, предоставянето на информация и други процедури спрямо външни партньори, за които ВАЛМАРК не поема никаква отговорност, включително външни партньори, работещи на уебсайтове или уебсайтове (включително приложения), достъпни чрез този уебсайт или към които има връзка от този Уебсайт. Достъпността или всяка връзка от нашия Уебсайт до такъв уебсайт на трета страна не може да се разбира като съгласие на ВАЛМАРК с този уебсайт.
7.         Обхват и цел на обработването на лични данни
В някои случаи ВАЛМАРК може да получи информация за Потребителите или директно от Потребителя, или от други правни източници. По този начин, определена информация, получена от ВАЛМАРК, може да бъде класифицирана като „лични данни“ в съответствие с член 4, параграф 1 от ОРЗД.
Информацията за лице, което не е идентифицирано или не може да бъде идентифицирано, може да бъде използвана и публикувана за всякакви цели. Ако данните, които не са свързани с лица, които не са идентифицирани или не могат да бъдат идентифицирани, могат да бъдат свързани с данни, отнасящи се до лица, които не са идентифицирани или не могат да бъдат идентифицирани (например: вашето име може да се комбинира с географското ви местоположение), ВАЛМАРК ще запази така обединената информация лични данни, доколкото тези данни са свързани (например препоръка за най-добрата форма на доставяне на стоки на мястото си на пребиваване или препоръка за същия или подобен продукт на промоция).
Обхватът и целта на обработването на лични данни, продължителността и лицата, упълномощени да получат достъп до лични данни, са дадени в следващата таблица.
 
Каква информация обработваме във връзка с покупката на стоки от Електронния магазин?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.1 Сключване и изпълнение на договор.
 
Целта на обработката на данни е свързана със сключването и изпълнението на договора (осъществяване на търговска сделка и доставка на стоки), сключен от и между Продавача и Потребител, който е физическо лице.
 
Предоставянето на тези данни за горепосочената цел е необходимо за сключването и изпълнението на договора и е доброволно. Ако обаче такива данни не са предоставени, договорът не може да бъде сключен. Данни за самоличността на Потребителя (например: име и фамилия на Потребителя, академична степен, идентификационен номер, данъчен номер ), данни за контакт (например: адрес на местоживеене или друг адрес за доставка на стоки, телефонен номер, адрес на електронна поща); и информация, свързана с предмета на договора (напр. идентификация на стоките или услугите, начин на плащане, включително данни за плащането, като например номера на банковата сметка, от която е извършено плащането и т.н.). В случаите на данни, за които съществува задължителен период на съхранение, Администраторът е длъжен да ги съхранява за определения период. След изтичане на законоустановения срок, данните, които трябва да бъдат запазени с цел защита на правата и законните интереси на Администратора, могат да продължат да бъдат задържани за разумен период от време, като винаги се вземат предвид специфичните обстоятелства по конкретния случай.
 
В случай на данни, за които периодът на задържане не е предвиден в закона, Администраторът запазва данните, докато целта на тяхната обработка продължава да съществува. Данните, които трябва да бъдат запазени с цел защита на правата и законните интереси на Администратора, могат да продължат да бъдат задържани за разумен период от време, като винаги се вземат под внимание специфичните обстоятелства в конкретния случай.
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 
 • външни компании за доставка и доставчици или титуляри на пощенски лицензи;
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
 
Каква  информация обработваме във връзка с изпращането на търговски съобщения?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.2 Изпращане на търговски съобщения до Потребителите.
 
Целта на обработката е да се изпращат бюлетини за нови продукти, събития, отстъпки и други търговски съобщения (наричани по-нататък „търговски съобщения“) на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това.
 
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако Потребителят не даде съгласието си за обработката на данни за тези цели или отмени съгласието си, ВАЛМАРК няма да изпраща търговски съобщения до Потребителя, освен ако ВАЛМАРК няма законен интерес за тази обработка (за повече подробности вижте параграф 7.4 по-долу).
Име и фамилия на Потребителя, адрес на местоживеене, адрес за контакт, телефонен номер, електронен адрес. Данните се обработват за дадена цел, стига да има съгласието на Потребителя за това. Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие,
 1.  можете да се свържете с нас на който и да е адрес  съгласно горепосочените данни за контакт на ВАЛМАРК или на някой от данните за контакт, посочени в съответната търговска комуникация.
 2. отпишете се, кликнете върху съответното поле / връзка във всяка отделна електронна рекламна комуникация; или
 
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 
 • външни компании за доставка и доставчици или титуляри на пощенски лицензи;
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
.
7.3 Изпращане на търговски съобщения до Потребителите.
 
Целта на обработката е да се изпращат информационни бюлетини, предоставящи информация за нови продукти, събития, отстъпки и други търговски съобщения (наричани по-долу „търговски съобщения“) на Потребители, чиито лични данни ВАЛМАРК е получило във връзка с продажбата на стоки и услуги по смисъла на Закона  за електронната търговия (ЗЕТ).
 
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя. Презюмира се, че в съответствие   със ЗЕТ, съгласието за използване на данните за тези цели е предоставено във връзка с продажбата на продукти или услуги от ВАЛМАРК.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако Потребителят не даде съгласието си за обработката на данни за тези цели или отмени съгласието си, ВАЛМАРК няма да изпраща търговски съобщения до Потребителя.
 
Имейл адрес на Потребителя. Данните се обработват за дадена цел, стига да има съгласието на Потребителя за това. Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие,
 1.  можете да се свържете с нас на който и да е адрес  съгласно горепосочените данни за контакт на ВАЛМАРК или на някой от данните за контакт, посочени в съответната търговска комуникация.
 2. отпишете се, кликнете върху съответното поле / връзка във всяка отделна електронна рекламна комуникация; или
 
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица
7.4 Изпращане на търговски съобщения до Потребителите.
 
Целта на обработката е да се изпращат информационни бюлетини, предоставящи информация за нови продукти, събития, отстъпки и други търговски съобщения (наричани по-долу „търговски съобщения“) на Потребители, чиито лични данни ВАЛМАРК е получило във връзка с продажбата на стоки.
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя и законните интереси на ВАЛМАРК за изпращане на търговски съобщения до Потребителите.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно.
Име и фамилия на Потребителя, адрес на местоживеене, адрес за контакт, възраст, пол. Данните ще се обработват за дадена цел, докато целта съществува.
 
Ако не сте съгласни с обработката на личните ви данни за тези цели, имате право да повдигнете възражение. В този случай ВАЛМАРК ще прекрати обработката на личните ви данни за тези цели.
 
За повече информация относно правото да повдигнете възражение, отидете на член 9 от настоящата Политика.
 
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
Каква информация обработваме във връзка с вашата регистрация на Уебсайта?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.5 Регистрация в Програмата за лоялни клиенти.
Целта на обработката е свързана с регистрацията в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК и използването на свързаните с нея ползи и функции на Уебсайта, както и с воденето на записи на въпросите на Потребителя, зададени в Центъра за здравни консултанти.
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако данните не са предоставени, няма да е възможно да се регистрирате
  и да получите членство в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК.
 
Име и фамилия на Потребителя, адрес, дата на раждане, пол, академична степен, имейл адрес, телефонен номер, парола за вход в профила и Програма за лоялни клиенти на ВАЛМАРК, Facebook ID на Потребителя .
 
Данните ще бъдат обработвани за дадена цел, стига целта на обработката да съществува, т.е. по време на регистрацията, както и членството в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК, според случая, или докато съгласието бъде отменено.
Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие ,
 1. можете да се свържете с нас на който и да е адрес  съгласно горепосочените данни за контакт на ВАЛМАРК ; или
 2. ако сте регистрирани, можете да отмените съгласието си от настройките на вашия потребителски акаунт.
 
Информация за прекратяване на членство в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК се намира на адрес:  https://www.club-zdrave.bg/programa-za-loialni-klienti  
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
Каква информация обработваме във връзка с конкурсите за потребители?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.6 Конкурси за потребители.
 
Целта на обработката е участие на Потребителя в конкурси за потребители.
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако данните не са предоставени, Потребителят няма да може да участва в конкурси за потребители.
 
Потребителска идентификация и данни за контакт (особено име и фамилия на Потребителя, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, адрес). Данните се обработват за дадена цел, стига да има съгласието на Потребителя за това. Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие, можете да се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт на ВАЛМАРК. . Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
Други случаи на обработка на лични данни
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.7 Комуникация с Потребителите. Обработката на данните на Потребителите се основава на законните интереси на ВАЛМАРК, по-конкретно изпращайки отговори на въпроси, зададени от Потребителите в рамките на наличния чат на Уебсайта  или чрез други средства за комуникация от разстояние, както и изпращането на друга важна информация и известия по отношение на Уебсайта, условията на бизнеса или връзката между ВАЛМАРК и Потребителя.
 
The provision of such data is voluntary; if they are not provided, WALMARK will be unable to inform the User of the facts pursuant to the preceding paragraph or the User will be unable to ask a question.
 
Име и фамилия на потребителя, адрес на местоживеене или друг адрес, телефонен номер, електронен адрес. Данните ще се обработват за дадена цел, стига целта да съществува.
 
Ако не сте съгласни с обработката на личните ви данни за тези цели, имате право да повдигнете възражение. В този случай ВАЛМАРК ще прекрати обработката на личните ви данни за тези цели.
 
За повече информация относно правото да повдигнете възражение, отидете на член 9 от настоящата Политика.
 .
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица
7.8 Подобряване на качеството на услугите и продуктите на ВАЛМАРК
 
 
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя и законните интереси на ВАЛМАРК, а именно анализ на данните, разработване на нови и подобряване на съществуващи продукти, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на услугите ни, идентифициране на тенденциите в разглеждането на сайта, или измерване на ефективността на нашите рекламни кампании и др.
 
Тези данни се предоставят доброволно.
 
Име и фамилия на Потребителя, история на сърфиране в уебсайта, история на покупките и модел на закупуване от уебсайтовете на ВАЛМАРК, възраст, пол, отговори в конкурса, налични демографски данни (източник: например Google Analytics), имейл адрес, IP адрес, Потребителски идентификационен номер на Facebook, отговорите на потребителя, получени от диагностичните инструменти, налични на уебсайтовете на ВАЛМАРК, като например приложението „Индекс на здравето“.
 
 
Данните ще се обработват за дадена цел, стига целта да съществува.
 
Ако не сте съгласни с обработката на личните ви данни за тези цели, имате право да повдигнете възражение. В този случай ВАЛМАРК ще прекрати обработката на личните ви данни за тези цели.
 
За повече информация относно правото да повдигнете възражение, отидете на член 9 от настоящата Политика.
 .
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица


 

Вашите права във връзка с обработката на лични данни

(i)                  Потребителят има право на достъп до лични данни при условията, посочени в член 15 от ОРЗД. Администраторът предоставя безплатно на Потребителя копие от личните данни, които се обработват, заедно с друга свързана информация. Администраторът може да наложи разумна такса за всички допълнителни копия, поискани от Потребителя.

(ii)                 При упражняване на правото на коригиране Потребителят може също да поиска попълването на непълни лични данни при условията, посочени в член 16 от ОРЗД.

(iii)               Ако Потребителят упражни правото си на изтриване на лични данни, Администраторът е длъжен да изтрие съответните лични данни, освен ако Администраторът ще обработва и поддържа конкретни данни с цел изпълнение на задълженията на Администратор, произтичащи от закона, или ако са изпълнени други условия, посочени в Член 17 от ОРЗД.  

(iv)               Потребителят може да поиска Администраторът да ограничи обработката на данните при условията, посочени в член 18 от ОРЗД.

(v)                 Що се отнася до правото на преносимост на данни съгласно член 20 от ОРЗД, Потребителят има право да получава информация от Администратора на лични данни в структуриран, често използван и машинно четен формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор на данни. Ако това е технически възможно, Потребителят има право да поиска прехвърлянето на личните му данни директно от един администратор към друг.

(vi)               В случай на автоматизирано вземане на решения и профилиране, основаващи се изключително на автоматизирана обработка (включително профилиране), Потребителите могат да бъдат изключени от такива дейности при условията, посочени в член 22 от ОРЗД.

(vii)             Всеки потребител има право да подаде жалба до надзорен орган (Службата за защита на личните данни), ако счита, че обработката на личните му данни води до нарушаване на законите и разпоредбите, регулиращи защитата на личните данни. Данните за връзка на Комисия за защита на личните данни са както следва: www.cpdp.bg, адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, България, тел .: +359 2/91-53-518.

(viii)            Всеки Потребител има право на ефективна съдебна защита, ако счита, че законите и разпоредбите, регулиращи защитата на личните данни, са били нарушени при обработването на личните му данни, а също така има право да иска обезщетение в съда.

9.         Вашето право да повдигнете възражение

Във връзка с данните, обработвани съгласно параграфи 7.4, 7.7 и 7.8 от тази Политика, Потребителят има право да възрази срещу обработката на личните му данни (на основания, свързани с неговото/нейното специфично положение) при условията, посочени в член 21 от ОРЗД.

За да упражните това право, можете да се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт на ВАЛМАРК.