Общи условия

Общи условия за онлайн продажби в електронен магазин Клуб Здраве Wavita

 1. Дефиниции
  1. ПРОДАВАЧ – Продавач означава дружеството, което продава Стоки, предлагани в електронния магазин – Клуб Здраве Wavita (www.club-zdrave.bg) и посочено в т. 17 от Списъка с най-важните условия по-долу;
  2. КУПУВАЧ – физическо или юридическо лице, което купува Стоки от Продавача въз основа на Договора;
  3. ДОГОВОР – договор между Купувача и Продавача. Продавачът се съгласява да достави Стоките на Купувача и Купувачът се съгласява да заплати определената покупна цена за Стоките;
  4. СТОКИ –означава целия асортимент от стоки, продукти и, според случая, услуги, включени в електронния магазин, опериращ на адрес https://www.club-zdrave.bg;
  5. ОПЕРАТОР означава дружеството, което оперира електронния магазин на адрес www.club-zdrave.bg и осъществява комуникацията с Купувачите, както това дружество е посочено в т. 18 от Списъка с най-важните условия по-долу;
  6. ОБЩИ УСЛОВИЯтези Общи условия. 
 
СПИСЪК С НАЙ-ВАЖНИТЕ УСЛОВИЯ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
 1. Актуалният текст на тези Общи условия се намира на https://www.club-zdrave.bg/obshti-uslovia и може да бъде свален в pdf версия или отпечан от посочената страница.  С изпращането на нейната/неговата поръчка, Купувачът потвърждава, че той/тя се е запознал/а и е съгласен/на с тези Общи условия.  В допълнение на и независимо от посоченото в тази т. 1, Купувачът се запознава и потвърждава съгласието си с Общите условия по указания от Продавача начин.  
 2. Купувачът може да поръча Стоките без регистрация.
 3. Личните данни на Купувача се обработват в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни. Договорът между Купувача и Продавача и информацията, съдържаща се в Договора, не са обществено достъпни. Пълна информация относно обработката на лични данни, администраторите на лични данни и защитата на личните данни е предоставена в Политиката за поверителност: Privacy Policy.
 4. Покупната цена на всички Стоки с включен ДДС е посочена на страницата на електронния магазин.
 5. Актуалните цени за доставка са посочени в раздела на електронния магазин, озаглавен Често задавани въпроси.
 6. Купувачът ще получи безплатна доставка, ако са изпълнени условията за нейното/неговото включване в Програмата за лоялни клиенти (ако е приложимо) и при условие на достигане на определена минимална сума на поръчката.
 7. При регистрация и поръчка Купувачът трябва да предостави точна и вярна информация.
 8. Купувачът прави поръчка чрез натискане на бутона “ПОРЪЧКА”.
 9. Договорът се счита сключен при получаване на имейл с потвърждение на поръчката.
 10. Ако Купувачът е потребител, законът му предоставя правото да се откаже от Договора (без да посочва причина) в срок от 14 дни от приемането на Стоките.
 11. Обичайният срок за доставка на Стоките е до 5 работни дни a) от приемането на поръчката; b) от датата, следваща деня на плащане на покупната цена, но само за плащания с карта или безналични плащания.
 12. Съответната фактура винаги ще се прилага към доставените Стоки.
 13. При приемане на Стоките Купувачът е длъжен незабавно да провери дали опаковката е непокътната. Купувачът не е задължен да приема повредени пратки.
 14. Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за установените дефекти.
 15. Съдържанието и компонентите на електронния магазин (например снимките на Стоките) са защитени с авторски права.
 16. Операторът може да анулира потребителския акаунт на Купувача, ако Купувачът наруши някое от задълженията по Договора или ако не използва нейният/неговият акаунт повече от 2 години.
 17. Продавачът е: „МУВИО ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК 121027400
 18. Седалище и адрес на управление: гр. София ,ул. Абагар 22Е
 19. Адрес на дейността (за кореспонденция и жалби): гр. София ,ул. Абагар 22Е
 20. Оператор на електронния магазин е ВАЛМАРК, а.с., ЕИК 175060158
Седалище и адрес на управление: София София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет.4, Рейнбоу Плаза
Адрес на дейността (за кореспонденция и жалби): София 1111
телефонен номер: 0700 13 599;
e-mail адрес: club-zdrave@walmark.bg; интернет страница: www.club-zdrave.bg
Общи условия за онлайн продажби на чрез www.club-zdrave.BG
 1. общи
  1. Тези Общи условия (наричани по-нататък за краткост „Общи условия“) уреждат договорните отношения, възникващи при доставката на Стоки от „МУВИО ЛОДЖИСТИКС” ЕООД  със седалище и адрес на управление  гр. София, р-н Младост, ул.Абагар, 22e, Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121027400 (наричано по-нататък „Продавач“) на юридически и физически лица (наричани поотделно „Купувач“). Продавачът и Купувачът са наричани заедно „Страните“ и поотделно всеки от тях „Страна“.
  2. Стоки означава целия асортимент от стоки, продукти и, според случая, услуги, които са изброени в електронния магазин, опериращ на адрес www.club-zdrve.bg (наричани по-нататък „Стоки“ и „Електронният магазин“).
  3. Договорните отношения между Продавача и Купувача се уреждат от законите на Република България, включително, без ограничение, договора за продажба, сключен между Продавача и Купувача, относно прехвърляне на собствеността върху Стоките и доставката на Стоките (наричани по-нататък „Договор“).
  4. Общите условия определят част от съдържанието на Договора, сключен между Продавача и Купувача, относно прехвърлянето на собствеността върху Стоките и доставката на Стоките.
  5. Актуалният текст на тези Общи условия се намира на https://www.club-zdrave.bg/obshti-uslovia  и може да бъде свален в pdf версия или отпечан от посочената страница.  С изпращането на нейната/неговата поръчка на уеб сайта www.club-zdrave.bg, Купувачът потвърждава, че тя/той се е запознал/а и е съгласен/на с тези Общи условия.   В допълнение на и независимо от посоченото в тази т. 1.5, Купувачът се запознава и потвърждава съгласието си с Общите условия по указания от Продавача начин.  Общите условия са задължителни само за продажбата на Стоките чрез Електронния магазин.
  6. Общите условия също така определят правата и задълженията на Страните при използването на уебсайта www.club-zdrave.bg, както и други свързани правоотношения.  Електронният магазин, който се намира на посочения уебсайт, се оперира от ВАЛМАРК България ЕООД, а.с., ЕИK 175060158, седалище и адрес на управление: София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет. 4, Рейнбоу Плаза.; адрес на дейността (за кореспонденция и жалби) София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет. 4, Рейнбоу Плаза; телефонен номер: 0700 13 599; e-mail адрес: club-zdrave@walmark.bg („Оператора“).  Купувачът и Продавачът се съгласяват, че в определени случаи, напр. по отношение на всякакви въпроси относно Електронния магазин, неговото използване и поддръжка, комуникацията с Купувача чрез Електронния магазин и във връзка с направени поръчки и рекламации и др., независимо дали това е посочено изрично в тези Общи условия, правата и задълженията на Продавача спрямо Купувача по Договора и тези Общи условия могат да се осъществяват от името и за сметка на Продавача, от Оператора.  В тези случаи правата на Купувача няма да бъдат засегнати негативно по никакъв начин поради самия факт, че съответното действие се осъществява от Оператора. 
  7. Купувачът признава, че софтуерът, дизайнът, оформлението, графичните елементи и други компоненти, съставляващи Електронния магазин (включително снимки на Стоките), са защитени с авторски права. Купувачът се съгласява да не извършва каквито и да е дейности, които биха могли да дадат възможност на него или на трети лица незаконно да засегнат софтуера или другите компоненти, съставляващи Електронния магазин, или да ги използват без разрешение.
 2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ
  1. Въз основа на регистрацията на Купувача в Електронния магазин, Купувачът има достъп до нейния/неговия потребителски интерфейс. Купувачът може да поръча Стоките от нейния/неговия потребителски интерфейс (наричан по-нататък „Потребителски акаунт“). Регистрацията е изцяло доброволна и Купувачът може също да поръча Стоките без регистрация директно от уеб интерфейса на Електронния магазин.
  2. Купувачът трябва винаги да предоставя точни и верни данни, когато се регистрира в Електронния магазин и поръчва Стоките. Купувачът се задължава да актуализира данните, предоставени в Потребителския акаунт, когато те се променят. Продавачът разчита на точността на данните, посочени от Купувача в Потребителския акаунт, и при поръчването на Стоките.
  3. Достъпът до Потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да не разкрива информация, необходима за достъп до нейния/неговия Потребителски акаунт и се съгласява, че Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът наруши това задължение. Купувачът не може да разрешава на трети лица да използват Потребителския акаунт.
  4. Операторът може да анулира Потребителския акаунт, ако Купувачът наруши някое от задълженията, произтичащи от Договора (включително Общите условия) или ако Купувачът не използва нейния/неговия Потребителски акаунт повече от 2 години.
  5. Купувачът се съгласява, че Потребителският акаунт може да не е достъпен по всяко време, особено предвид необходимата поддръжка на хардуера и софтуера на страницата на Електронния магазин или необходимата поддръжка на хардуера и софтуера на трети лица.
 3. сключване на договора
  1. Договорът се сключва въз основа на поръчка, направена от Купувача и при нейното приемане от Продавача чрез Електронния магазин.  За да поръча Стоките, Купувачът попълва формуляра за поръчка в Електронния магазин; в този формуляр Купувачът посочва най-малко следните данни:

(а) идентификационни данни на Купувача в следния обхват: име и фамилия (име/търговско наименование/идентификационен номер), адрес по местоживеене (седалище), адрес на доставка (ако е различен от адреса по местоживеене /седалището), имейл адрес и телефонен номер за връзка; ако е посочено друго място на доставка от посоченото като адрес по местоживеене (седалище), Купувачът може да използва полето „Забележка“ във формуляра, където посочва лице за контакт, упълномощено да приема Стоките на това място (ако не е посочено друго място на доставка, се счита, че Стоките трябва да бъдат доставени на адреса по местоживеене /седалището);

(б) идентификация на Стоките, поръчани от офертата на Продавача;

(в) необходимото количество на Стоките;

(г) цена на Стоките въз основа на цените на Продавача, публикувани в Електронния магазин;

(д) избор на начина на доставка, включително приемане на разходите за доставка;

(е) избор на начина на плащане на покупната цена.
Купувачът е отговорен за точността на данните, посочени в поръчката. Ако поръчката не съдържа горепосочените данни, Продавачът не е длъжен да отговори на същата, но въпреки това може да я признае за действителна. Изпращайки поръчката Купувачът приема покупната цена на Стоките, както и цената за доставката до мястото на доставка на Стоките.
 1. Преди поръчката да бъде изпратена на Продавача, Купувачът може да провери и измени данните, които посочва в поръчката, да открие и коригира грешките, допуснати при попълването на поръчката. Купувачът изпраща поръчката на Продавача, като кликне върху бутона “ПОРЪЧАЙ”. Продавачът разчита на точността на данните, посочени в поръчката.
 2. След получаване на правилно попълнена поръчка, Продавачът е длъжен незабавно да потвърди получаването на поръчката на Купувача чрез e-mail, изпратен на посочения в поръчката електронен адрес на Купувача. Договорът се счита за сключен в момента на получаване от Купувача на потвърдителното електронно писмо.
 3. Продавачът си запазва правото да не приема поръчка или част от нея, ако поръчаните Стоки вече не се произвеждат, не се доставят или са били продадени, или ако има някаква друга основателна причина, поради която Продавачът не може да бъде справедливо задължен да приеме поръчката (например поради нарушение на договорите, сключени преди това), като тогава Продавачът информира Купувача за тези обстоятелства без неоснователно забавяне чрез средство за комуникация от разстояние. Ако не бъде изпратено потвърждение за получаване на поръчка, това се счита за неприемане на поръчката (вижте предишния параграф на Общите условия). Ако при горепосочените обстоятелства Купувачът вече е платил покупната цена или част от нея и поръчката не е приета от Продавача, съответната сума ще бъде възстановена на Купувача не по-късно от 5 (пет)  работни дни от датата, на която тя е кредитирана по сметката на Продавача. Този срок ще се счита за изпълнен, ако платежното нареждане или пощенски запис бъдат изпратени до крайния срок.
 4. доставка на стоки
  1. Продавачът трябва да предаде Стоките по адреса на местоживеене (или седалището) на Купувача, както е посочено в поръчката. В поръчката Купувачът може да определи място на доставка на Стоките, различно от това, посочено от Купувача като местоживеене (седалище). В този случай Купувачът трябва да посочи това друго място за доставка в полето на формуляра за поръчка, предназначено за спецификация на „Адрес за доставка“, различен от посочения „Адрес за контакт“; ако е приложимо, в полето „Забележка“ на формуляра за поръчка Купувачът трябва да посочи лице за контакт, упълномощено да приеме Стоките на това място. Това място се счита и за мястото на плащане на покупната цена, освен ако не е платено по друг начин.
  2. Обичайният период за доставка на Стоките е до 5 (пет) работни дни от приемане на поръчката, ако мястото на доставка се намира на територията на Република България. Купувачът се съгласява, че датата на доставка зависи по-специално от наличността на Стоките в склада на Продавача, както и от конкретните поръчани Стоки; следователно периодът на доставка може понякога да бъде по-дълъг; Купувачът ще бъде уведомен за този факт чрез едно от средствата за комуникация от разстояние при приемане на поръчката от Продавача или без неоправдано забавяне след такова приемане. Купувачът се съгласява, че ако избере в поръчката опцията за плащане на покупната цена на Стоките с безкасово плащане или платежна карта, горепосочените срокове за доставка ще започнат от деня, следващ деня, на който договорената покупна цена (включително цената за доставка) се кредитира по банковата сметка на Продавача. Продавачът също така си запазва правото да отложи датата на доставка на Стоките в случай на непредвидими събития (форсмажорни обстоятелства).
  3. Купувачът има право да избере начина на доставка съобразно текущите опции, посочени в Електронния магазин. Доставката се извършва чрез компания за куриерски/пошенски услуги.
  4. Купувачът се съгласява да приеме Стоките и да заплати договорената покупна цена за тях.
  5. Купувачът е длъжен да потвърди приемането на Стоките в съответните документи, като постави подпис или подпис на упълномощено лице, според случая. При приемане на Стоките, Купувачът е длъжен да провери незабавно в присъствието на служител на компанията за куриерски/пошенски услуги дали опаковката (пратката) е непокътната; ако опаковката е явно повредена, Купувачът не е длъжен да приеме пратката. При приемането на Стоките и полагането на подписа в документа за доставка или друг подобен документ, Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката не е повредена. Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за всякакви установени дефекти. 
  6. Собствеността върху Стоките преминава към Купувача само при пълно заплащане на покупната цена.
  7. Ако Купувачът или лицето, упълномощено да приема Стоките на адреса на мястото на доставка, не бъде намерен/о, се прилагат съответните правила на компанията за куриерски/пошенски услуги. Купувачът ще компенсира Продавача за евентуалните допълнителни разходи, свързани с повтарящите се опити за доставка на Стоките, включително таксата за съхранение, както и всички допълнителни разходи, направени в резултат на отказ да се приемат правилно доставените Стоки. Информация за цените на доставка е предоставена в раздела на Електронния магазин, озаглавен Често задавани въпроси .
  8. Съответната фактура/касова бележка с предвидените от закона реквизити винаги се прилага към Стоките, които се доставят.
  9. Продавачът може да откаже да предаде Стоката на Купувача, освен ако и докато не бъде платена изцяло цената за покупка и / или цената на доставката.
 5. покупна цена и условия на плащане
  1. За доставените стоки Купувачът е длъжен да заплати на Продавача покупната цена, посочена за съответните Стоки в Електронния магазин. Покупната цена на Стоките е посочена, включително приложимия ДДС. Заедно с покупната цена на Стоките, Купувачът е длъжен да заплати цената на доставката до мястото на доставка, освен ако не е посочено друго по-долу. Актуалните цени за доставка са посочени и в раздела на Електронния магазин, озаглавен Често задавани въпрси; това се прилага само за доставка в Република България.
  2. Всички промени в цените на Стоките, доставката или промяната в прага за правото на Купувача на безплатна доставка на Стоките са изцяло по преценка на Продавача; обаче, такива промени не могат да засегнат съществуващите договори, освен ако Страните не се споразумеят за друго. Промяната в цените и праговете влиза в сила след публикуването им в Електронния магазин, освен ако изрично не е предвидено друго от Продавача.
  3. Покупната цена (включително цената на доставката) може да бъде платена:
 (а) в брой при доставка/приемане на Стоките (наложен платеж) в ръцете на договорния доставчик или доставчика на куриерски/пощенски услуги;
(б) с Валмарк точки (важи само за регистрирани потребители)
 1. В случай на наложен платеж, покупната цена се дължи при приемане на Стоките. В случай на безкасово плащане, включително плащане с карта, покупната цена е платима в 7-дневен срок от сключването на Договора.
 2. В случай на безкасово плащане или плащане с карта, покупната цена се счита за платена, след като съответната сума е кредитирана по сметката на Продавача. Ако Продавачът и Купувачът се договорят за плащане на покупната цена в брой, цената се счита за платена при изплащането й на служителя на компанията за куриерски/пошенски услуги.
 3. Рекламация
  1. Продавачът декларира, че всички предлагани Стоки са нови и (ако Купувачът е потребител по смисъла на българския Закон за защита на потребителите) годни за периода, завършващ на датата, посочена на опаковката на всяка стока от Стоките като срок на годност.
  2. Продавачът гарантира на Купувача, че продаваните стоки нямат дефекти при приемане от Купувача. Продавачът гарантира на Купувача по-специално, че при приемането на Стоките от Купувача:
   1. Стоките имат свойствата, договорени от Страните; при липса на такова споразумение Стоките притежават такива свойства, каквито Продавачът или производителят описват или които Купувачът очаква, като се има предвид естеството на Стоките и рекламата, представена от Продавача или производителя;
   2. Стоките са годни за целта, посочена от Продавача, или за която обикновено се използват Стоките от този вид;
   3. качеството или дизайна на Стоките съответства на договорената проба или модел, ако това качество или дизайн са определени въз основа на съгласувана проба или модел;
   4. Стоките имат съответното количество, мерки или тегло; и
   5. Стоките отговарят на изискванията, предвидени в приложимото законодателство.
 4. Ако дефект стане виден в рамките на шест месеца от датата на приемане на Стоките, Стоките се считат за дефектни дори от датата на приемането им. Това не важи за отношенията между Продавача и Купувача, ако Купувачът е търговец и още при сключването на Договора е ясно, че покупката е свързана със стопанската дейност на Купувача.
 5. Доставката на различни Стоки също се счита за дефект. Грешките в документите, необходими за използването на Стоките, също се считат за дефект. Гаранцията не се прилага по-специално за дефекти, причинени от неправилно съхранение или употреба, непрофесионално боравене, както и дефекти, причинени от Купувача и/или трети лица.
 6. Правото на Купувача, произтичащо от дефектно изпълнение, възниква въз основа на дефект, който Стоките имат към момента на преминаването на риска от повреда към Купувача, дори и дефектът да е бил разкрит по-късно. Това право на Купувача възниква и въз основа на дефект, който настъпва по-късно и който е причинен от нарушаването на задълженията на Продавача. Задълженията на Продавача по гаранцията за качество не се засягат от този параграф.
 7. Купувачът е длъжен да подаде рекламация във връзка с всякакви дефекти на Стоките към Продавача по време на гаранционния период и незабавно, след като бъдат установени, за предпочитане писмено до ВАЛМАРК България ЕООД, а.с., София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет. 4, Рейнбоу Плаза или на уебсайта/ на адрес club-zdrave@walmark.bg.
 8. Ако дефектното изпълнение представлява съществено нарушение на Договора, Купувачът има право:
а) да иска премахване на дефекта, като се доставят нови Стоки или липсващи Стоки;
б) на отстраняване на дефектите чрез поправка на Стоките;
в) на разумно намаление на покупната цена; или
г) да се откаже от Договора (да го развали).
Купувачът уведомява Продавача за правото, което е избрал да упражни, в рамките на уведомлението за дефекта или без ненужно забавяне след това. Купувачът не може да променя направения избор без съгласието на Продавача; това не важи, ако Купувачът поиска поправка на дефект, който се окаже непоправим. Ако Продавачът не успее да отстрани дефекти в разумен срок или ако Продавачът уведоми Купувача, че дефектите няма да бъдат отстранени, Купувачът може вместо отстраняване на дефектите да поиска разумно намаление на покупната цена или да се откаже от Договора (да го развали). Ако Купувачът не направи избора своевременно, правата на Купувача ще съответстват на тези, които са предоставени на Купувача в случай на несъществено нарушение на Договора.
 1. Ако дефектното изпълнение представлява несъществено нарушение на Договора, Купувачът има право да иска отстраняване на дефекта или да се направи разумно намаление на покупната цена. Докато Купувачът се позове на правото си на намаляване на покупната цена или да се откаже от Договора, Продавачът може да предостави това, което липсва или да отстрани дефекта. Продавачът може да отстрани други дефекти, по избор на Продавача, като поправи Стоките или предостави нови Стоки; но изборът не трябва да води до необосновани разходи за Купувача. Ако Продавачът не успее да отстрани своевременно дефект на Стоките или откаже да отстрани дефекта, Купувачът може да поиска намаляване на покупната цена или да се откаже от Договора (да го развали). Купувачът не може да променя своя избор без съгласието на Продавача.
 2. Ако Купувачът е потребител, друго лице, което не е предприемач или търговец, по отношение на което вече е ясно при сключване на Договора, че покупката не е свързана с неговата стопанска дейност, Купувачът има право, в случай че Стоките имат дефекти, да поиска и доставка на нови Стоки без дефекти, освен ако това би било неразумно с оглед на естеството на дефекта; обаче, ако дефектът засяга само компонент на Стоките, засегнатият Купувач може да поиска само замяна на компонента. Ако това не е възможно, Купувачът може да се откаже от Договора (да го развали). Ако обаче това би било непропорционално на естеството на дефекта, особено когато дефектът може да бъде отстранен без неоснователно забавяне, Купувачът има право дефектът да бъде премахнат безплатно. Съответният начин за разрешаване на основателно оплакване/рекламация се определя от Купувача чрез изрично искане, посочено по правило в рекламацията.
 3. Дори когато дефектът подлежи на отстраняване, Купувачът има право да иска да му се доставят нови Стоки или да ги смени, ако не може да използва Стоките правилно поради повторно възникване на дефекта след поправка или поради по-голям брой дефекти. В този случай Купувачът също има право да се откаже от Договора (да го развали).
 4. Ако Купувачът не се откаже от Договора или не успее да упражни правото си да му се предоставят нови Стоки без дефекти, или не успее да упражни правото си за замяна на компонент или Стоките да бъдат ремонтирани, Купувачът може да поиска разумно намаление на цената. Купувачът също има право на разумно намаление на цената, ако Продавачът не може да предостави на Купувача нови Стоки без дефекти, да замени компонент от Стоката или да ги поправи, както и ако Продавачът не предостави възможност за правна защита в рамките на разумен срок или когато такава възможност за защита би причинила значителни затруднения за потребителя.
 5. Купувачът няма права, основаващи се на дефектно изпълнение, ако преди приемането на Стоките Купувачът е бил наясно с дефекта или Купувачът е причинил самия дефект. Ако Стоките имат дефект, който задължава Продавача, но Стоките са били продадени на по-ниска цена или Стоките са стоки втора употреба, Купувачът има право на разумно намаление на цената вместо правото Стоките да бъдат заменени.
 6. Ако Купувачът упражни право, произтичащо от дефектно изпълнение, Продавачът трябва да потвърди писмено на Купувача в кой момент Купувачът е упражнил правото си, за какво се отнася рекламацията и какъв вид разрешение на рекламацията е поискал Купувача, както и времето, необходимо за разрешаване на рекламацията. Ако преди Купувачът да може да упражни правото си, произтичащо от дефект на Стоките, Страните се съгласят, че правата на Купувача ще бъдат ограничени или прекратени, тази договорка няма да бъде действителна. Разпоредбите на този параграф не се прилагат, ако Купувачът е търговец, по отношение на който е ясно още при сключването на Договора, че покупката е свързана със стопанската дейност на Купувача.
 7. В случай на ранно изпълнение, Продавачът може да отстрани дефектите до определеното време за доставка на Стоките. Чрез упражняването на това право той/тя не може да причини неоправдани неудобства или разходи на Купувача. Това не накърнява правото на Купувача на обезщетение за вреди.
 8. Продавачът или упълномощен от Продавача служител взема решение по рекламацията незабавно или в сложни случаи в рамките на до 5 работни дни. Този срок не включва разумния период от време според вида на Стоките или услугата, когато се изисква експертна оценка на дефекта. Рекламацията трябва да бъде удовлетворена, включително отстраняването на дефекта, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се споразумеят за по-дълъг период от време. Изтичането на този срок ще се счита за съществено нарушение на Договора. Разпоредбите на този параграф се прилагат само ако Купувачът е потребител.
 9. Купувачът трябва да инспектира Стоките възможно най-скоро след преминаването на риска от повреда на Стоките върху него и да провери свойствата и количеството им. Ако Продавачът е изпратил Стоките с доставчик, Купувачът може да отложи проверката, докато Стоките бъдат транспортирани до мястото на доставка, посочено от Купувача.
 10. До отстраняването на дефекта Купувачът не е длъжен да плати част от покупната цена, която се счита за разумно съответстваща на правото на Купувача да иска намаление на цената.
 11. Ако Купувачът не е потребител, Купувачът не може да се откаже от Договора/да го развали (това по никакъв начин не накърнява разпоредбите на следващия член на тези Общи условия) или да поиска доставка на нови Стоки, ако Купувачът не е в състояние да върне Стоките в състоянието, в което са били получени. Това не важи, ако:
  1. е имало промяна в тяхното състояние в резултат на проверка, целяща откриване на дефект на Стоките;
  2. Купувачът е използвал Стоките преди откриването на дефекта;
  3. Купувачът не е причинил невъзможността да върне Стоките в същото състояние с неговото действие или бездействие, или
  4. Купувачът е продал Стоките преди откриването на дефекта, консумирал е или е променил Стоките при нормална употреба; ако това се случи само частично, Купувачът ще върне на Продавача всичко, което Купувачът все пак може да върне и ще компенсира Продавача до размера на ползата за Купувача в резултат на използването на Стоките.
 12. Купувачът е длъжен да съобщи за дефекта без неоправдано забавяне, след като е могъл да го открие по време на своевременна проверка и при упражняване на дължимата грижа. В случай на скрит дефект същото важи, като дефектът трябва да бъде нотифициран без неоснователно забавяне, след като Купувачът е могъл да го открие при полагане дължима грижа, но не по-късно от две години след доставката на Стоките.
 13. Ако Купувачът е търговец, по отношение на който вече е ясно при сключването на Договора, че покупката е свързана с неговата стопанска дейност, дефектите трябва да бъдат заявени писмено; начинът, по който ще бъде разрешена обоснована рекламация на Купувача и срокът за решаване на рекламацията (отстраняване на дефекти) или датата на разрешаване на претенцията, се определят от Продавача.
 14. Купувачът е длъжен да докаже на Продавача, че Стоките са закупени от Продавача, както и факта, че по отношение на Стоките се подава рекламация в рамките на определения краен срок. Ако дадена рекламация бъде решена чрез замяна на Стоките, Купувачът е длъжен да върне всички Стоки, които се заменят.
 15. Когато рекламация се окаже неоснователна, Продавачът може да поиска възстановяване на изразходвани разходи, свързани с такава неоснователна рекламация; това не се прилага, ако Купувачът е потребител.
 16. Освен когато е договорено друго в тези Общи условия и Договора, приложимите разпоредби на българското законодателство се прилагат при упражняване на права, произтичащи от дефектно/неточно изпълнение и рекламация.  Ако Купувачът е потребител, ще се прилагат и разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
 17. ОТКАЗ от договора и връщане на стоките
  1. Ако Купувачът е потребител, той/тя може да се откаже от Договора, сключен от разстояние по смисъла на съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни от датата, на която Купувачът или третата страна, назначена от Купувача (различна от доставчика), приеме Стоките; отказът може да бъде направен и без да е изложена причина и без да се дължи обезщетение или неустойка на Продавача. Това право на отказ обаче не се прилага за случаите, посочени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
  2. За целите на упражняването на правото на отказ от Договора Купувачът трябва да уведоми Продавача за отказа чрез едностранно правно действие (например чрез писмо, изпратено чрез доставчик на пощенски услуги на адреса на ВАЛМАРК България ЕООД, а.с., София 1407, ул. Атанас Дуков 29, ет. 4, Рейнбоу Плаза., или по имейл адрес club-zdrave@walmark.bg. За отказ Купувачът може, но не е длъжен, да използва формуляра за отказ от Договор, посочен в чл. 7.10 от Общите условия.
  3. За да се спази крайния срок за отказ от Договора е достатъчно изпращането на предизвестие за отказ до Продавача преди изтичането на крайния срок (виж т. 7.1 от настоящия член).
  4. Ако Купувачът се откаже от Договора, Продавачът възстановява на Купувача, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 дни от датата на връчване на известието за отказ от Договора, всички плащания, получени от Купувача, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, направени от Купувача в резултат на начин на доставка, избран от Купувача, който е различен от най-евтиния начин за доставка на Стоките, предложен от Продавача). Възстановяването на плащанията се извършва със същите начини на плащане, използвани от Купувача за първоначалната транзакция, освен ако Купувачът изрично не е посочил друго.  Купувачът няма да понася никакви допълнителни разходи, свързани с възстановяване на плащанията.
  5. Плащанията се възстановяват от Продавача на Купувача само след връщането на Стоките или след като Купувачът докаже, че Стоките са били изпратени обратно на Продавача, което от двете настъпи по-рано.
  6. Купувачът е длъжен да изпрати Стоките обратно на Продавача, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 дни от датата на отказ от Договора, на следния адрес на Продавача, ггр. София ,ул. Абагар 22Е; Стоките могат да бъдат върнати и лично на същия адрес. Крайният срок се счита за изпълнен, ако Стоките бъдат изпратени на Продавача в рамките на крайния срок.
  7. Купувачът понася преките разходи, свързани с връщането на Стоките.
  8. Купувачът е отговорен само за намаление на стойността на Стоките в резултат на разпореждането с такива Стоки по начин, различен от този, който се изисква за запознаване с естеството и свойствата на Стоките, включително тяхната функционалност, и така Купувачът е длъжен да заплати на Продавача, по-специално, разходите, свързани с възстановяването на първоначалното състояние на Стоките. Плащането на тези разходи се извършва чрез прихващане срещу покупната цена, която се възстановява от Продавача в случай на отказ от Договора.
  9. Този член 7 на Общите условия не се прилага за Купувачи, които не са потребители, освен ако законът не предвижда друго.
  10. Формуляр за отказ
(попълнете този формуляр и го изпратете обратно, само ако искате да се откажете от Договора)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Уведомление за отказ от Договора
– До „МУВИО ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, с ЕИК 121027400, със седалище в гр. София ,ул. Абагар 22Е
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
*Ненужното се зачертава.
 1. ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ клиенти
  1. Купувачът може да е член на Програма за лоялни клиенти при условията, посочени в секция „Програма за лоялни клиенти“.
  2. Купувачът ще получи безплатна доставка, ако са изпълнени условията, които отговарят на зададения му статус в рамките на Програмата за лоялни клиенти и са предмет на определен минимален размер на поръчката. В Програмата за лоялни клиенти се разграничават три типа потребители:
 1. ЗЛАТНА КАТЕГОРИЯ - поръчки на обща стойност поне 300лв. за 1 година назад
 2. СРЕБЪРНА КАТЕГОРИЯ - поръчки на обща стойност поне 200лв. за 1 година назад
 3. ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ получават безплатна доставка при поръчка на стойност над 15лв.

Ако имате ЗЛАТНА или СРЕБЪРНА категория, получавате постоянно намаление на всички продукти в онлайн магазина в размер на 10% за ЗЛАТНА категория клиенти и на 5% за СРЕБЪРНА категория клиенти.

 
  1. Извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове
   1. Ако Купувачът е потребител, тогава в случай на спор между Продавача и Купувача произтичащ от Договора, когато спорът не може да бъде решен по взаимно съгласие, Купувачът може да подаде искане за извънсъдебно решаване на спора с лице, упълномощено да се занимава с извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, по-конкретно:
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София
Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000, България
Електронен адрес: adr.sofia@kzp.bg
Уебсайт: http://www.kzp.bg
Телефон: +35929330517
Ако Купувачът е потребител, Купувачът може също да използва онлайн платформата за разрешаване на спорове, създадена от Европейската комисия на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Разни
  1. Договорът е изготвен само на български език, в електронна форма; Договорът ще бъде сложен в архив след изпълнението му от Продавача; по писмено искане на Купувача, Договорът (неговите условия) се изпраща от/на Продавача по един от начините за комуникация от разстояние. Съществени изисквания на Договора, включително идентификацията на Купувача, не са достъпни за обществеността. Актуална формулировка на Общите условия винаги е публикувана в Електронния магазин. Продавачът съхранява по-стари версии в своите архиви и те не са публично достъпни в Електронния магазин.
  2. Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключването на Договора. Купувачът не поема никакви разходи, свързани с използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на Договора, т.е. използването на Електронния магазин и покупките в Електронния магазин не подлежат на такса, заплащана на Продавача/Оператора или на трети лица. Купувачът ще поеме само собствените си разходи, като например разходи за интернет връзка и телефонни разговори. 
  3. Продавачът не е обвързан спрямо Купувача чрез кодекси за поведение.
  4. Купувачът признава, че Продавачът/Операторът не носят отговорност за грешки, причинени в резултат на намеса на трети лица в Електронния магазин или в резултат на използването на Електронен магазин в разрез с целта му.
 2. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ разпоредби
  1. Освен ако Страните не се договорят друго или ако законът изрично не предвижда друго в конкретен случай, Страните могат също така да предадат всички съобщения, комуникации и други писмени документи на другата Страна по електронна поща; в случая на Продавача те се предават на електронния адрес, посочен в първия член на тези Общи условия или на посочения в Електронния магазин електронен адрес, а в случая на Купувача - изпратени на посочения в поръчката за Стоки адрес на електронна поща. Страните се договарят, че в техните отношения правната сила на електронния подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е равностойна на тази на саморъчния подпис. Тази разпоредба не изключва изпращането на съобщения чрез обикновена поща или лична доставка. Писмен документ се счита за доставен, ако адресатът откаже да го приеме или не го получи в рамките на 10 дни от датата на изпращането му, дори ако адресатът не е осведомен за изпращането му.
  2. Ако някоя от клаузите на Договора бъде или стане недействителна или правно неприложима, това по никакъв начин не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. Ако някоя от клаузите на тези Общи условия в противоречие със задължителните разпоредби на закона, съответните задължителни разпоредби се прилагат автоматично.
  3. Всички отклоняващи се разпоредби в Договора имат предимство пред текста на тези Общи условия.
  4. Компетентните съдилища в Република България са компетентни да разглеждат всички спорове, произтичащи от Договора.
  5. Тези Общи условия са валидни и в сила от 12.06.2018 г.  Последващи промени в Общите условия могат да бъдат направени по преценка на Продавача; без последващите промени да засягат вече сключени Договори.