Валмарк публикува одитираните резултати от финансовия си мениджмънт

Валмарк публикува одитираните резултати от финансовия си мениджмънт

Публикуван: 08.01.2007

Прегледи: 15

През 2005 г. Валмарк промени фискалната си година от съвпадаща с календарната година, на така наречената бизнес година, започваща от 1 юни и приключваща в края на май следващата година. Поради тази причина официалния, консолидиран финансов отчет за 2005 г. бе изготвен към 31.5.2006 г. “Първият преходен отчетен период покрива един период от 17 месеца, започващ от 1.1.2005 г. и продължаващ до 31.5.2006 г. Затова консолидираният краен отчет, включващ одиторския доклад за съответния период, не бе на разположение по-рано. Периодът на бизнес годината отразява по-добре сезонния характер на фармацевтичното производство”, каза прес аташето Катерина Ондрейкова.

Чешкото предприятие-майка Валмарк АД достигна продажби от 1,839 милиона чешки крони за 2005 г. (17 месеца) от продажба на продукти, стоки и услуги, което представлява спад от 32 % в сравнение със същия период през 2004 г. Генералният Директор  Томас Мацура коментира този факт: “От 2005 г. дейността на Валмарк се концентрира единствено в производството на диетични хранителни добавки и фармацевтични продукти. По тази причина спада в продажбите през 2005 г. бе очакван резултат в следствие на затваряне на отдела за  производството и продажба на безалкохолни напитки, който през 2004 г. заемаше 50% от общите продажби.” и продължава по-нататък: “Продажбите на фармацевтичния отдел се увеличиха с 19% в сравнение със същия период миналата година.”

Консолидираните продажби на цялата икономическа група Валмарк, които също така включват резултатите на дъщерните дружества в допълнение към предприятието-майка, достигнаха 2,997 мил. чешки крони през изминалата година и бяха с 23% по-ниски в сравнение с предходната година. “Причините за спада са същите като за предприятието-майка. Очакваме, че бързият растеж на нашата дейност във фармацевтичната сфера ще компенсира загубата от липсата на продажби на безалкохолни напитки до края на тази календарна година с много по-високо създаване на добавена стойност. Сегашните резултати за първата половина на 2006 г., когато компанията достигна междинен растеж на продажбите в сравнение със същия период през 2005 г., от още 12% , потвърждават изпълнимостта на нашите планове” добави г-н Мацура.

Най-важният източник на бъдещ растеж на компанията остават засилващите се външнотърговски дейности и разширяващите се операции на Валмарк на нови пазарни сегменти. Мрежата от чуждестранни представителства на Валмарк, изградена от дъщерни дружества в Словакия, Румъния, Полша, Унгария, Украйна и Литва се разшири през миналата година и с новото представителство в България. Най-динамично развитие беше отбелязано от представителствата в Унгария и Румъния. Г-н Мацура коментира: “В момента Валмарк има водеща позиция на пазара за диетични хранителни добавки не само в Чехия и Словакия, но също така в Румъния и България. В Полша сме на второ място, а в Унгария заемаме трето място. В Литва засега сме сред петте най-добри”.

Освен продажбите чрез собствени представителства, благодарение на новите дестинации Валмарк достигна и междинно увеличение на износа за други държави с 21%. В момента Валмарк осъществява износ за 24 държави от целия свят, не само в Европа, но и в Средния и Далечен Изток. Делът на износа в продажбите на предприятието-майка се увеличи от 23% на 40% през изминалата година. Що се отнася до консолидираните продажби на цялата икономическа група Валмарк, 56% бяха реализирани на чуждестранните пазари през финансовата 2005 г. докато през 2004 г. бяха 17% по-малко. Така, Валмарк се промени от национална компания в истински играч на международния пазар в Централна и Източна Европа, който генерира повече продажби на международния пазар. “Въпреки че сърцевината на нашата дейност ще продължи да бъде в производството и продажбите на диетични хранителни добавки, ние очакваме повишение на продажбите на фармацевтичните продукти в бъдеще. Миналата есен разширихме нашето портфолио от фармацевтични продукти с два нови медицински препарата – Trigrip (продаван без рецепта и третиращ симптомите на грип и настинка) и Emoxen Gel (локален анти-ревматичен препарат за третиране на ревматична и неревматична болка на двигателната система). В момента имаме 4 фармацевтична продукта на пазара, които скоро ще бъдат последвани и от други.” каза Г-н Мацура.

Въпреки инвестициите в размер на 354 мил. чешки крони, Валмарк следва тенденция на подсилване на финансовата си стабилност. Нейната задлъжнялост изразена с коефициент за дълг и други задължения спрямо акционерния капитал е намалена от 0,80 към 31.12.2004 г. на 0.53 към 31.05.2006 г. Доброто финансово “здраве” на Валмарк е също видно в резултатите на рейтинговите анализи. Според последните анализи, извършени през м. юни 2005 г. от  рейтингова агенция CRA, Валмарк е увеличил международния си рейтинг с едно ниво и заема ниво Ваа, което се потвърждава от местния рейтинг CzA/CzP-2. В допълнение, поради придобиването на CRA от Международната рейтингова агенция Муудис, методологията на извършване на национално категориране CzA беше прекласифицирано в ново ниво А3.cz, в съответствие с новото национално категоризиране на Муудис.

В акционерното дружество Валмарк работят 902 души, от които 418 в централата в Тринец.

Компанията Валмарк е основана през 1990 г. като постепенно дейността й се развива в много посоки. От няколко години компанията е заявила своята стратегическа ориентация към фармацията и след продажбата на селскостопанския си отдел през 2001 г. и на значителна част от дела си в отдела за безалкохолни напитки в края на 2004 г., сега тя изцяло е концентрирана в производството на диетични хранителни добавки и фармацевтични продукти. През 2001 г. компанията се трансформира от Дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество с 9 акционера.

Още интересна информация и промоции може да намерите, като посетите страницата със статии на Клуб Здраве Wavita