ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "СПЕЧЕЛИ МАРСИАНСКИ АКВАРИУМ" НА ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Публикуван: 01.03.2018

Прегледи: 196

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията "Спечели марсиански аквариум" (наричана за краткост по-долу "ИГРАТА") е организирана от ВАЛМАРК България ЕООД със седалище гр. София и адрес на управление: бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11, (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА")
И
Алтамар ООД , със седалище гр. София, бул. България 118, бизнес сграфа Абакус, ет. 2.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://www.club-zdrave.bg за целия период на играта.
2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: https://www.club-zdrave.bg
2.4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В играта могат да участват само физически лица, които имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, навършило пълнолетие.
3.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА ВАЛМАРК България ЕООД, служители на аптеки Субра, членове на техните семейства, както и роднините по права линия.

Част 4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
4.1. Играта е с период на провеждане от 26.02.2018 г. до 31.03.2018 г. /включително/ на територията на посочените в Приложение 1 обекти, част от верига аптеки Субра, наричани по-долу за краткост „Участващите обекти на аптеки Субра“. Всяко участие в играта, съгласно посоченото в част 7 и част 8 от настоящите правила след изтичане на този период няма да бъде валидно.
4.2. След приключване на Играта, Организаторите не носят отговорност от евентуалното заблуждение на потребителите при покупка на някои от промоционалните продукти, посочени в т.5.1 след срока посочен в т. 4.1.

Част 5.ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ
5.1. В играта участват само следните продукти от серията Марсианци: Марсианци Имунактив ягода 80 таблетки, Марсианци Имунактив портокал 80 таблетки, Марсианци Имунактив горски плодове 80 таблетки, закупени в периода на провеждане на промоцията, единствено в някой от посочените участващи обекти от аптеки Субра.

Част 6. НАГРАДИ
6.1. Участниците в настоящата Игра имат право да участват за спечелването на общо 20 броя марсиански аквариуми /Ferplast контейнер за рибки с брандинг и капак и размери 200х130х150мм/. Приложена е снимка в Приложение 2.

Част 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. Участието в играта е свързано със закупуването на поне един от промоционалните продукти, посочени в т.5.1., в срока на провеждане на играта и от някой от посочените в Приложение 1 участващи обекти от верига аптеки Субра.
7.2. Всеки закупил поне един от посочените в т.5.1. участващи продукти, може да вземе участие в играта, като попълни върху дубликат от касовия бон /касовата бележка/, който да удостоверява покупката на съответния участващ продукт, своите три имена и актуален телефон за връзка.
7.3. Копие от касовия бон ще бъде предоставяно от служителите на участващите филиали на аптеки Субра, при желание от страна на купувача.
7.4. Попълненият дубликат от касовия бон /касовата бележка/, се поставя в аквариума, който се намира на касата на всеки един от участващите обекти от верига аптеки Субра.
7.5. Всеки желаещ може да участва в играта неограничен брой път, като всяко участие е обвързано с покупка на поне един от участващите продукти, посочени в т.5.1. по време на периода на играта и в който и да е от участващите обекти на верига аптеки Субра , посочени в Приложение 1 от настоящите правила.
7.6. За да е валидно участието, касовият бон /касовата бележка/ трябва да удостоверяват покупката на поне един от посочените в т.5.1. промоционални продукти, както и четливо изписани три имена и актуален телефон за контакт на участващия.
ЗАБЕЛЕЖКА: всеки уникален касов бон, отговарящ на условията за участие в играта, може да участва само веднъж, независимо от броя на закупените промоционални продукти с него.

Част 8. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. От всички участващи в играта касови бонове /касови бележки/, отговарящи на условията на т.7.6., чрез томбола на случаен принцип, ще бъдат изтеглени 20/двадесет/ печеливши, които ще спечелят марсиански аквариум, подробноописан в т. 6.1. от настоящите правила.
8.2. В томболата участват всички потребители, които са участвали в играта, спазвайки механизма на участие и правилата на играта, описани в част 7.
8.3. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участник по своя собствена преценка, когато се установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено или при установяване на опити за манипулация на Играта.
8.4. Печелившите от играта ще бъдат изтеглени на 10.04.2018 г. от комисия на организаторите, като списък с печелившите участници ще бъде публикуван на сайта на организаторите не по-рано от два /2/ дни след изтеглянето /12.04.2018 г./. Със спечелелите участници ще бъде осъществен контакт на посочения върху касовия бон /касова бележка/ телефон за връзка, за уточняване на начина на получаване на наградата.
8.5. Спечелените награди ще бъдат изпратени към спечелелите участниците чрез куриер в двуседмичен срок от обявяването на списъка с печеливши. Наградите ще се считат за редовно предадени, в случай че върху товарителницата са отбелязани коректно посоченият от участника адрес, актуален телефон и имена. Предаването ще се удостоверява с обратна разписка.
8.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидна или некоректно информация за контакт.

Част 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове в Част 4, няма да бъдат разглеждани, като същите ще се считат за невалидни.
9.2. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове.

Част 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1. Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

Част 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение под каквато и да е форма.
11.2. Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на https://www.club-zdrave.bg
11.3. Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване й. При настъпване на такова събитие, организаторите не дължат обезщетение на участниците в играта.

Част 12. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Доброволното предоставяне на лични данни (пр. имена, ЕГН, валиден имейл адрес, телефон, снимка, , постоянен адрес, номер на документ за самоличност и др.) от страна на участниците за целите на Играта "Спечели марсиански аквариум" e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на регистрираните участници в Играта са гарантирани от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").
12.2. Организатирите са регистрирани администратори на лични данни в съответствие със ЗЗЛД. Организаторте обработва лични данни във връзка с настоящата Игра. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организаторите, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни.
12.3. Организаторите са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
12.4. Организаторите са длъжни да обработват личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкриват личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с играта с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.
12.5. В съответствие със ЗЗЛД участниците в играта имат право:
(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.
(іі) По всяко време да поискат от Организаторите да: а) заличат, коригират или блокират личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организаторите.
(іii) да възразят пред Организаторите срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
12.6. За да упражни правата си по т. 11.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на ВАЛМАРК България ЕООД – гр. София, бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11 писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Заявлението може да бъдеизпратено и по поща и/или куриер, до посочениятпо-горе адрес, като за дата на подаване, ще се считата датата на получаване от организатора.
12.7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемането на настоящите Официални правила на Играта "Спечели марсиански аквариум",участниците ДЕКЛАРИРАТ, че: (i) са запознати с целите на обработване на личните им данни; (ii) предоставят доброволно личните си данни и (iii) изразяват изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организаторите лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 12.2 по-горе.
12.8. С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

Част 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки съдебен потенциален спор между Организаторите на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие и постигане на взаимни компромиси., катопри невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в Република България,съгласно действащото законодателство.

Приложение 1
Списък с участващите обекти на верига аптеки Субра. Аптека Адрес
Аптека Благоевград ГУМ Благоевград, ул. Тодор Александров N 2, ГУМ
Аптека Галерия Бургас Бургас, ул. Янко Комитов 6, Галерия Бургас
Аптека Варна МОЛ Варна Варна, бул. Вл. Варненчик N186, МОЛ Варна
Аптека Гранд Мол Варна Варна, ул. Андрей Сахаров N 2, Гранд Мол Варна
Аптека Пазаржик 4 Пазарджик, ул.Търговска 2
Аптека Пловдив МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, Мол Пловдив
Аптека Брезовска Пловдив, ул. Брезовска 4
Аптека Бизнес Парк София, бул. Ал. Малинов 1, Бизнес парк, сгр.3
Аптека Южен Парк София, бул. Витоша 202
Аптека Борово София, бул. Тодор Каблешков 18
Аптека Хит Младост София, Младост III, ХИТ, бул. Ал. Малинов N 75
Аптека Илиянци София, бул. Рожен N 31
Аптека Парадайз MОЛ: Рожен ф. София, бул. Черни връх N 100
Аптека СУ Ректорат София, бул. Цар Освободител N 22
Аптека IKEA- РИНГ МОЛ София, бул. Околовръстен път, Ринг Мол
Аптека Банкя София, ул.Александър Стамболийски № 3
Аптека Фантастико София, Бул. Йерусалим 22, магазин Фантастико
Аптека Парадайз 2 - ФАРМАМОЛ София, бул. Черни връх N 100
Аптека Сердика София, бул.Ситняково 48
Аптека Галакси София, бул. Шипченски проход

Приложение 2

prize.jpg