Общи условия на Промоция

Общи условия на Промоция "Спечели ВАУЧЕР за книга или пазаруване по случай 24 Май"

Публикуван: 13.05.2020

Прегледи: 60

Запознайте с общите условия на кампанията "Спечели ВАУЧЕР за книга или пазаруване по случай 24 Май"

Част 1. Организатор на промоцията

Промоцията "Спечели ВАУЧЕР за книга или пазаруване по случай 24 Май" (наричана за краткост по-долу "ПРОМОЦИЯТА") е организирана от ВАЛМАРК България ЕООД със седалище гр. София и адрес на управление: бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11, (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР").

Част 2. Официални правила

2.1. Всички желаещи да участват в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоция, наречени Официални правила на промоцията.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://www.club-zdrave.bg за целия период на промоцията.
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: https://www.club-zdrave.bg
2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на промоцията.

Част 3. Право на участие

3.1. В промоцията могат да участват всички хора, направили покупка в онлайн магазина www.club-zdrave.bg в периода 13- 27 май 2020 и без лимит за стойноста на поръчката.
3.2. В промоцията могат да участват само физически лица, които имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, навършило пълнолетие.
3.3. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА ВАЛМАРК България ЕООД.

Част 4. Период на промоцията
 
4.1. Промоцията е с период на провеждане от 13.05.2020 г. до 27.05.2020 г. до 10.00 часа /включително/ и се провежда в онлайн магазина на  Валмарк: www.club-zdrave.bg.


Част 5. Награди

5.1. Участниците в настоящата Промоция имат право да участват за спечелването на общо 5 броя ВАУЧЕРИ: три ваучера за книги на стойност 80, 50 и 30 лева, както и два ваучера за пазаруване от онлайн магазина www.club-zdrave.bg на стойност 20 лева.

Част 6. Механизъм за участие в промоцията

6.1. Участието в промоцията е свързано със направата на покупка в онлайн магазина на Валмарк www.club-zdrave.bg в периода 13.05.2020г. до 27.05.2020 г, до 10.00 часа. ,
6.2. Всеки един, който е направил поръчака в посочения период автоматинчо ще вземе уастие в промоцията.   
6.3. Всеки желаещ може да участва в промоцията неограничен брой път, като всяко участие е обвързано с направата на нпва поръчка.
6.4. Върнати поръчки в този период няма да участват в промоцията и ще се следи стриктно за подобен тип измама.


Част 7. Механизъм на спечелване и получаване на наградите
7.1. От всички участващи в промоцията, отговарящи на условията, чрез томбола на случаен принцип, ще бъдат изтеглени 5/пет/ печеливши, които ще спечелят горепосочените награди.
7.2. В томболата участват всички потребители, които са участвали в промоцията, спазвайки механизма на участие и правилата на промоцията.
7.3. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участник по своя собствена преценка, когато се установи, че някое от настоящите Официални правила на Промоцията не е спазено или при установяване на опити за манипулация на Промоцията.
7.4. Печелившите от промоцията ще бъдат изтеглени на 27.05.2020г. от комисия на организаторите, като списък с печелившите участници ще бъде публикуван на сайта на организаторите в същия ден.  Със спечелелите участници ще бъде осъществен контакт до 2 дена, на посочения в поръчакта телефон за връзка, за уточняване на начина на получаване на наградата.
7.5. Спечелените награди ще бъдат изпратени към спечелелите участниците чрез куриер в двуседмичен срок от обявяването на списъка с печеливши. Наградите ще се считат за редовно предадени, в случай че върху товарителницата са отбелязани коректно посоченият от участника адрес, актуален телефон и имена. Предаването ще се удостоверява с обратна разписка.
7.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидна или некоректно информация за контакт.

Част 8. Отговорност
8.1. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове в Част 4, няма да бъдат разглеждани, като същите ще се считат за невалидни.
8.2. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове.

Част 9. Отсъствие на паричен еквивалент
9.1. Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

Част 10. Прекратяване на промоцията
10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение под каквато и да е форма.
10.2. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на https://www.club-zdrave.bg
11.3. Промоцията може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване й. При настъпване на такова събитие, организаторите не дължат обезщетение на участниците в промоцията.

Част 11. Лични данни
11.1. Доброволното предоставяне на лични данни (пр. имена, ЕГН, валиден имейл адрес, телефон, снимка, , постоянен адрес, номер на документ за самоличност и др.) от страна на участниците за целите на Промоцията " Спечели ВАУЧЕР за книга или пазаруване по случай 24 Май " e необходимо условие за участие в Промоцията. Участието в Промоцията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на регистрираните участници в Промоцията са гарантирани от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").
11.2. Организатирът е регистриран администратор на лични данни в съответствие със ЗЗЛД. Организаторът обработва лични данни във връзка с настоящата Промоция. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организаторът, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни.
11.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
11.4. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с промоцията с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.
11.5. В съответствие със ЗЗЛД участниците в промоцията имат право:
(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.
(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличат, коригират или блокират личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.
(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
11.6. За да упражни правата си по т. 11.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на ВАЛМАРК България ЕООД – гр. София, бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11 писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Заявлението може да бъдеизпратено и по поща и/или куриер, до посочениятпо-горе адрес, като за дата на подаване, ще се считата датата на получаване от организатора.
11.7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемането на настоящите Официални правила на Промоцията " Спечели ВАУЧЕР за книга или пазаруване по случай 24 Май ",участниците ДЕКЛАРИРАТ, че: (i) са запознати с целите на обработване на личните им данни; (ii) предоставят доброволно личните си данни и (iii) изразяват изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 12.2 по-горе.
11.8. С участието си в настоящата Промоция участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

Част 12. Съдебни спорове
Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимно съгласие и постигане на взаимни компромиси., катопри невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в Република България,съгласно действащото законодателство.